När en häst avlivas, slaktas eller dör

Du har som hästägare ansvar för din häst. I det ingår även slutet av hästens liv. Ofta känns det svårt att prata om detta beslut, men för både hästens och din skull bör du förbereda dig och ha tänkt igenom denna situation och vilka val du vill göra. Med kunskap om alternativen och vad de innebär finns det goda förutsättningar att det blir så bra som möjligt.

Avlivningsmetoder
Det finns flera olika sätt som hästar kan avlivas på. De vanligaste är:

Mekanisk avlivning:
En vanlig metod är att hästen först görs medvetslös med en bultpistol och därefter avblodas genom att stora blodkärl skärs av. Detta är den metod som används när hästen avlivas vid slakt för livsmedel, men det är vanligt även då hästen inte ska bli livsmedel. Det kan se obehagligt ut för den som är med, eftersom det kommer ut mycket blod, men för hästen är detta en skonsam metod, då den blir medvetslös omedelbart. Hästen kan vid behov få lugnande medel före, men då kan den inte användas som livsmedel.
Medicinsk avlivning:
En veterinär kan ge hästen en överdos av sömnmedel direkt i blodet. Hästen faller då omkull efter en kort stund, och överdosen leder till medvetslöshet och att hjärtat slutar slå. Denna metod kan inte användas om hästen ska bli livsmedel.
Slakt eller annan avlivning

Om hästen efter döden ska användas som livsmedel brukar man tala om slakt, medan man i andra fall talar om avlivning eller annan avlivning. Vid slakt får hästen inte vara behandlad med läkemedel vars karenstid inte har gått ut. Det betyder att hästen inte kan avlivas med hjälp av sömnmedel eller få lugnande medel före avlivningen. Hästägaren måste också ta med passet till slakteriet och visa att hästen får slaktas för att bli livsmedel, vilket ska framgå av passet.  Hästen kontrolleras av veterinär och måste vara i så gott skick att den kan godkännas som livsmedel. Kontakta slakteriet i god tid för att kontrollera att de kan ta emot din häst och boka tid.

Om man vill avliva sin häst vid stallet finns det idag inte möjlighet att först avliva och sedan transportera den till slakteri för att tas om hand och bli livsmedel. I dessa fall måste den avlivade hästen tas om hand på annat sätt. Till skillnad från slakt innebär dessa alternativ en kostnad för hästägaren. Ofta krävs kontant betalning, och ofta är det fråga om en relativt hög kostnad, vilket du som hästägare bör vara förberedd på.

Om du vill att din häst ska avlivas genom medicinsk avlivning ska du kontakta din veterinär. Mekanisk avlivning kan också göras av veterinär eller av annan person som har kompetens för detta. De företag som tar hand om hästens kropp brukar också erbjuda sig att avliva hästen genom mekanisk avlivning.

Omhändertagande
Om hästen inte ska bli livsmedel måste kroppen tas om hand under kontrollerade former. Det finns flera olika alternativ, och de vanligaste är:

Energiåtervinning:
Detta kallas oftast för destruktion, men det som sker efter att kroppen har hämtats är att den processas exempelvis till det som kallas för biomal som sedan används för energiproduktion.

Kremering:
Kroppen förs till ett krematorium för djur, där den bränns till aska, vilket är en energikrävande process. I vissa fall finns möjlighet att få tillbaka delar av askan, oftast mot en avgift. Det finns flera olika kremeringsanläggningar i landet. Kontakta dem gärna innan för att få mer information.

Nedgrävning:
Om du har tillgång till lämplig mark kan du begrava hästen hemma. Du måste följa kommunens anvisningar och EU-lagstiftningens krav på nedgrävning. Du kan läsa mer om nedgrävning av döda djur under Mer information.

Hästpasset är viktigt
Hästpasset avgör vilka alternativ du har att välja på. Du kan bara slakta din häst för att bli livsmedel om den har ett giltigt pass, som visar att den inte är borttagen ur livsmedelskedjan och inte behandlad med läkemedel som förhindrar slakt. Eftersom alla alternativ utom slakt innebär en kostnad, som i många fall är relativt hög, är det viktigt att ha tänkt igenom detta i god tid.

Tänk på detta redan då du köper en häst, och kontrollera passet i samband med köpet.

Tänk också på
Din häst har gett dig många upplevelser och minnen, ofta under många år. Ta ditt ansvar som hästägare även för slutet av hästens liv. Om du skänker bort eller för en låg kostnad säljer din häst tar du risken att den hamnar hos någon som inte har förmågan eller viljan att ge den en bra sista tid och ett värdigt avslut. Om du inte kan eller inte vill slakta din häst bör du ha beredskap för att det kostar att avliva en häst och få kroppen omhändertagen. Hästen ska inte behöva lida för att du inte har råd att hjälpa den.